Disclaimer

In deze Proclaimer (of ‘Disclaimer’) wordt verstaan onder:

‘UNIPER Belgium’, UNIPER Belgium NV, met zetel te Jan Frans Willemstraat 200, 1800 VILVOORDE, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0478.242.563.
'Gebruiker’, ‘je’ of ‘jij': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met UNIPER Belgium via haar online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1. Wat is een proclaimer?

UNIPER Belgium vindt correcte informatie erg belangrijk. Zo hebben we bij UNIPER Belgium geen ‘disclaimer’, maar wel een ‘proclaimer’. Het verschil? We steken ons niet weg achter juridisch jargon. We willen daarentegen wel zorg dragen voor een volledige en onberispelijke online ervaring.

2. Wat mag ik verwachten van de UNIPER Belgium-website?

Je mag dan ook verwachten van UNIPER Belgium dat de beschikbare online informatie (teksten, beelden, documenten, links, code) actueel en betrouwbaar is. Vanzelfsprekend dienen de documenten als algemene informatie. Hoewel UNIPER Belgium alles in het werkt stelt om de juistheid van de website te verzekeren, en hiervoor alle mogelijke inspanningen levert, kan er nooit aansprakelijkheid of een resultaatsverbintenis worden afgeleid uit foutieve of onvolledige informatie.

3. Ik heb een fout of onvolledigheid opgemerkt!

UNIPER Belgium zal, na een eventuele melding van incorrecte gegevens, binnen de 15 werkdagen passende wijzigingen of correcties aanbrengen, of het geheel of een gedeelte van de informatie verwijderen. De Gebruiker die de foutieve gegevens aan het licht bracht, krijgt hiervan melding.

Heb je zelf foutieve of onvolledige gegevens gezien? Mail naar belgium@eon-benelux.com. We waarderen jouw hulp!

4. Rust er intellectuele eigendom op de website, teksten, beelden, documenten en/of code?

Op alle aangeboden informatie, in welke vorm dan ook (tekst, beelden, code, documenten zoals PDF, WORD, en andere) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder de voorafgaande en schriftelijke (dit kan ook digitaal) toestemming van UNIPER Belgium.

5. Kan ik het UNIPER Belgium-logo of naam gebruiken?

Onder intellectuele eigendomsrechten worden tevens verstaan merkrechten, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Je kan dus niet zomaar het logo of de merknaam van UNIPER Belgium gebruiken. Wil je (schriftelijke) toestemming bekomen, dan dien je contact op te nemen (zie titel 1).

6. Wat met links naar andere sites op de UNIPER Belgium-website?

URL’s (of links) die worden opgenomen op de website of andere elektronische communicatieportalen, welke niet onder feitelijke controle staan van UNIPER Belgium, zijn geheel op eigen verantwoordelijk aan te klikken en te bezoeken door de Gebruiker.

7. Vertrouwelijk karakter + toepasselijk recht

Zoals gestipuleerd in onze algemene voorwaarden zal elke communicatie met ons als vertrouwelijk worden behandeld. Het Belgisch recht is van toepassing.


© 2013 MyLex ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden, privacy statement, cookie statement en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van MyLex (contact@mylex.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.