Privacy statement

1. Welke partijen zijn er?

In deze Privacy Statement (“Privacyverklaring”) wordt verstaan onder:

‘UNIPER Belgium’, UNIPER Belgium NV, met zetel te Kunstlaan 40 1040 BRUSSEL, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0478.242.563.
'Gebruiker’, ‘je’ of ‘jij': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met UNIPER Belgium via haar online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
'Producten': het voorwerp van een of meerdere (elektronische) overeenkomsten.
‘Privacywet’: Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

2. Voor welke doeleinden worden mijn gegevens gebruikt?

UNIPER Belgium hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. UNIPER Belgium zal je gegevens uitsluitend gebruiken of aanwenden in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.

We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken om je te voorzien van informatieve nieuwsberichten over nieuwe Producten of energieformules, wijzigingen in bestaande energieformules, evenementen gerelateerd aan de werking van UNIPER Belgium, evenementen van partners van UNIPER Belgium, jobgerelateerde informatie en vacatures, de werking en dienstverlening van UNIPER Belgium en/of haar partners, toetreding van medewerkers, belangrijke nieuwsberichten, et cetera. Je gegevens kunnen worden overgemaakt aan derden of partners, voor informatieve of publicitaire doeleinden. UNIPER Belgium heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden. Zij is daarom in geen geval aansprakelijk voor identiteitsdiefstal, datadiefstal of informaticacriminaliteit. Zij zal bij een inbraak op haar informaticasystemen onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om schade en/of diefstal tot een minimum te beperken.

3. Wie is UNIPER Belgium?

UNIPER Benelux is onderdeel van het Duitse UNIPER Energie AG, een energieproducent en leveringsbedrijf dat wereldwijd ruim 30 miljoen klanten bedient. UNIPER is Europa's grootste energieleverancier. We zorgen voor een veilige en toekomstgerichte productie en levering van elektriciteit en gas voor de zakelijke en particuliere markt. In België richten we ons op bedrijven.

UNIPER verkoopt in Nederland en België gas, elektriciteit, warmte en energiediensten. We streven doorlopend naar efficiëntere en schonere energievoorziening: cleaner & better energy. Dat doen we door betrouwbare diensten en producten tegen eerlijke prijzen te leveren. We gedragen ons verantwoordelijk en realistisch. Met zo'n 550 medewerkers in de Fleet (de opwekkingscentrales) en 380 medewerkers in Sales en de Regional Unit Benelux kunnen we ons optimaal op klanten en hun omgeving richten.

Privacy is voor UNIPER Belgium een cruciaal begrip. We vinden het dan ook belangrijk je hierover zo uitgebreid mogelijk te informeren. Deze Privacy Statement (of “Privacyverklaring”) ontslaat UNIPER Belgium bijgevolg van eventuele verdere informering op documenten, online websites of campagnesites, et cetera. Bij het gebruik van de website zal gewezen worden op de ‘legal corner’, waar deze Privacy Statement (of “Privacyverklaring”) onlosmakelijk deel van uitmaakt.

4. Welke persoonsgegevens worden ingezameld?

Voor de toepassing onder de Privacywet wordt onder ‘persoonsgegevens’ verstaan, elke informatie betreffende een identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct (of indirect) kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatienummer of een element hetwelk kenmerkend is voor zijn fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Elke persoon heeft recht op bescherming van zijn fundamentele rechten en vrijheden, inzonderheid op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. UNIPER Belgium erkent dit recht, en levert grote inspanningen om dit recht praktisch en online om te zetten. De Privacywetgeving is enkel van toepassing op (gehele of gedeeltelijke) geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, of bij manuele verwerking wanneer de persoonsgegevens worden weggeschreven naar een bestand.

De persoonsgegevens dienen eerlijk en rechtmatig te worden verwerkt, voor een welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden te worden verkregen, toereikend, terzake dienend en niet overmatig te zijn, nauwkeurig te zijn en in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren.

UNIPER Belgium voldoet aan de hierboven opgenoemde voorwaarden. De verwerking gebeurt voor informatieve en technische doeleinden. De doeleinden zijn uitdrukkelijk omschreven onder titel 2. De gegevens zijn toereikend en niet overmatig. Volgende gegevens worden opgevraagd (* = verplicht):

Bedrijfsgegevens:
Bedrijfsnaam*, BTW-nummer*, Type onderneming (rechtspersoon)*, Adres*, Huisnummer*, Postcode*, Plaats*.

Contactpersoon:
Geslacht*, Voornaam*, Achternaam*, Telefoonnummer*, E-mail*, Bericht of Vraag.

5. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

Onder "verantwoordelijke voor de verwerking" wordt de natuurlijke persoon of rechtspersoon verstaan die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.

UNIPER Belgium treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking. Zij definieert het doel (titel 2) en de juridische en technische middelen voor de verwerking. Zij voert de verwerking echter zelf niet uit, dit doet de feitelijke verwerker.

6. Wie is de feitelijke verwerker?

Onder "verwerker" wordt de natuurlijke persoon of rechtspersoon verstaan die in opdracht van de ‘verantwoordelijke voor de verwerking’ persoonsgegevens verwerkt, met uitsluiting van de personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken.

Als feitelijke verwerker wordt aangeduid: ADACOR Hosting GmbH, Kaiserleistrasse 51, 63067 OFFENBACH AM MAIN, Amtsgericht Essen, HRB 21691, Umsatzsteuer-ID-Nr. DE227648739, Geschäftsführer Thomas Wittbecker, Alexander Lapp, Andreas Bachmann, en Patrick Fend, (Duitsland). De feitelijke verwerker is verantwoordelijk voor de goede werking van het technische online portaal van UNIPER Belgium. De verantwoordelijke voor de verwerking draagt of neemt geen enkele aansprakelijkheid op bij verlies of corruptie van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens, virussen of trojaanse paarden, SQL-injecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of online cloudportalen. De feitelijke verwerker beslist autonoom over de meest technisch geschikte toepassing om de gegevens te verwerken, en doet dit vanuit zijn professionele expertise. Van de verantwoordelijke voor de verwerking kan niet verwacht worden over dezelfde expertise en specialiteit te beschikken.

Deze verwerker biedt voldoende waarborgen ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking, en voldoet bijgevolg aan artikel 16, §1 privacywet.

7. Wat zijn mijn rechten?

De verantwoordelijke voor de verwerking, en/of de feitelijke verwerker, moet de Gebruiker tenminste de volgende informatie verstrekken, uiterlijk op het moment dat de gegevens worden ingezameld:

  • Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking: zie titel 1, 5.
  • Naam en adres van de feitelijke verwerker: zie titel 6
  • Doeleinden van de verwerking: zie titel 2.
  • Het bestaan van een recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing:


UNIPER Belgium verzamelt of verwerkt identiteitsgegevens met als prioritair doel de goede technische werking van haar portaal. Naast contactaanvragen, kunnen ook offerteaanvragen niet worden doorgevoerd zonder het invullen van een contact- of daartoe bestemd inschrijvingsformulier. De verzamelde gegevens kunnen, wanneer het technische en praktische luik is vervuld, gebruikt worden voor marketing doeleinden, doch de Gebruiker kan dit ten allen tijde tegen verzetten. Verzet kan worden aangetekend via e-mail (belgium@eon-benelux.com) of via aangetekend schrijven. UNIPER Belgium voldoet bijgevolg aan de voorafgaande bepaling.

  • Andere bijkomende informatie, met name: het bestaan van een recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben:


Je hebt steeds een wettelijk recht om je persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. UNIPER Belgium verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan jouw verzoek gevolg te geven. Je kan hiertoe een schriftelijk verzoek richten per post (zie titel 1) of per e-mail aan belgium@eon-benelux.com.

Je hebt het recht, wanneer je je identiteit bewijst, om de nodige informatie omtrent de verwerking rond jouw persoon te ontvangen op eenvoudig verzoek.

Je kan altijd foutieve of onvolledige gegevens verbeteren per schrijven (post of belgium@eon-benelux.com).

8. Worden mijn gegevens buiten de EU gebruikt?

UNIPER Belgium is een tak van een internationaal concern (UNIPER Vertrieb Deutschland GmbH, Karlstraße 68, 80335 München, Deutschland, Geschäftsführung: Dr. Stefan Vogg, Ulrich Danco, Dr. Uwe Kolks). Dit impliceert dat er gegevensverwerking en –overdracht kan zijn naar landen buiten de Europese Unie. Ingevolge artikel 21 van de privacywet mogen persoonsgegevens alleen worden doorgegeven aan landen die eenzelfde passend beschermingsniveau waarborgen, en waar dezelfde of gelijkaardige bepalingen van de privacywet worden nageleefd. Het land, duur van de overdracht en opslag, aard van de gegevens en precieze doeleinden zijn criteria die per geval onderzocht moeten worden.

UNIPER Belgium garandeert geen gegevensverwerking of –opslag te activeren in landen die eenzelfde waarborgen niet kunnen bieden, met uitzondering:

  • wanneer er een uitdrukkelijke toestemming is van de betrokkene;
  • wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (tussen Gebruiker en UNIPER Belgium);
  • wanneer de doorgifte noodzakelijk is voor de sluiting of de uitvoering van een in het belang van de Gebruiker tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en een derde gesloten of te sluiten overeenkomst;
  • wanneer de doorgifte noodzakelijk is of wettelijk verplicht (zwaarwegend algemeen belang of recht),
  • wanneer de doorgifte geschiedt vanuit een openbaar register dat bedoeld is op het publiek voor te lichten.

9. Worden er cookies gebruikt?

Bij een bezoek aan de website van UNIPER Belgium worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer je de website van UNIPER Belgium bezoekt verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

UNIPER Belgium gebruikt cookies om het bezoek aan de website te vereenvoudigen, en een optimale gebruikservaring te kunnen bieden. De volledige details rond het cookiegebruik op de UNIPER Belgium-website kan je nalezen in de ‘Cookie Statement’ (of “Cookieverklaring”).


© 2013 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden, privacy statement, cookie statement en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@deJuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.